Gujarat (65/600)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Kadi KADI WR NSG6
2 Kaher KRAI WR NSG6
3 Kaiyal Sedhavi KYSO WR HG3
4 Kala Amba KMB WR HG3
5 Kalediya KLDA WR HG3
6 Kalitalavadi KLWD WR HG3
7 Kalol KLL WR NSG5
8 Kamli KMLI WR NSG6
9 Kanad KNAD WR HG3
10 Kanakot KNKT WR NSG6