Odisha (11/287)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Haldipara HIP SER NSG6
2 Handapa HNPA ECoR NSG6
3 Harichandanpur HCNR ECoR NSG6
4 Haridaspur HDS ECoR NSG6
5 Haripurgram[Ph] HPGM ECoR HG3
6 Harisankar Road HSK ECoR NSG5
7 Hatibari HATB ECoR NSG6
8 Himgir HGR SECR NSG6
9 Hindol Road HND ECoR NSG6
10 Hirakud HKG ECoR NSG5